Home | News | About me | Blog | Birman | My cats | Kittens | Shows | Gallery | Links | In Memory | Catstuff | Guestbook | Contact

Förklaringar


Bedömningsgrader & klasser - SVERAK/FIFe

Titlar
Fertila katter Kastrater
Champion Premier
Internationell Champion Internationell Premier
Grand Internationell Champion Grand Internationell Premier
Europa Champion Europa Premier

 

Europa Champion certifikat
CACE - tilldelas katter i klass 3, som uppnår minst 97 poäng. Efter 9 certifikat utdelade av minst 6 olika domare, varav minst två utdelade utomlands, erhåller katten titeln Europa Champion (EC).
Klass 1 Europa Champion klass
För katter som erövrat 9 CACE-certifikat. Här tävlar katterna inom respektive färgvariant, uppdelat på hanar och honor. I klassen tävlar endast okastrerade katter.
Europa Premier certifikat
CAPE - tilldelas katter i klass 4, som uppnår minst 97 poäng. Efter 9 certifikat utdelade av minst 6 olika domare, varav minst två utdelade utomlands, erhåller katten titeln Europa Premier (EP).
Klass 2 Europa Premier klass
För katter som erövrat 9 CAPE-certifikat. Här tävlar katterna inom respektive färgvariant, uppdelat på hanar och honor. I klassen tävlar endast kastrerade katter.
Grand Internationell Champion certifikat
CAGCIB - tilldelas katter i klass 5 som uppnår minst 96 poäng. Efter 6 certifikat utdelade av minst 4 olika domare, varav minst två utdelade utomlands, erhåller katten titeln Grand Internationell Champion (GIC).
Klass 3 Grand Internationell Champion klass
För katter som erövrat 6 CAGCIB-certifikat. Här tävlar katterna på samma villkor som i klass 1.
Grand Internationell Premier certifikat
CAGPIB - tilldelas katter i klass 6 som uppnår minst 96 poäng. Efter 6 certifikat utdelade av minst 4 olika domare, varav minst två utdelade utomlands, erhåller katten titeln Grand Internationell Premier (GIP).
Klass 4 Grand Internationell Premier klass
För katter som erövrat 6 CAGPIB-certifikat. Här tävlar katterna på samma villkor som i klass 2.
Internationell Champion certifikat
CACIB - tilldelas katter i klass 7 som uppnår minst 95 poäng. Efter 3 certifikat från 3 olika domare, varav minst ett utdelat utomlands, erhåller katten titeln Internationell Champion (IC).
Klass 5 Internationell Champion klass
För katter som erövrat 3 CACIB-certifikat. Här tävlar katterna på samma villkor som i klass 1.
Internationell Premier certifikat
CAPIB - tilldelas katter i klass 8 som uppnår minst 95 poäng. Efter 3 certifikat från 3 olika domare, varav minst ett utdelat utomlands, erhåller katten titeln Internationell Premier (IP).
Klass 6 Internationell Premier klass
För katter som erövrat 3 CAPIB-certifikat. Här tävlar katterna på samma villkor som i klass 2.
Champion certifikat
CAC - tilldelas katter i klass 9 som uppnår minst 93 poäng. Efter 3 certifikat från 3 olika domare, erhåller katten titeln Champion (CH).
Klass 7 Champion klass
För katter som erövrat 3 CAC-certifikat. Här tävlar katterna på samma villkor som i klass 1.
Premier certifikat
CAP - tilldelas katter i klass 10 som uppnår minst 93 poäng. Efter 3 certifikat från 3 olika domare, erhåller katten titeln Premier (PR).
Klass 8 Premier klass
För katter som erövrat 3 CAP-certifikat. Här tävlar katterna på samma villkor som i klass 2.
Excellent
Tilldelas katter som uppnår minst 88 poäng. Utdelas i samtliga klasser utom i klass 1-2 och 14-17.
Klass 9 Öppen klass
För katter som uppnått 10 månaders ålder första utställningsdagen.
I övrigt samma villkor som i klass 1.
Mycket Bra
Tilldelas katter som uppnår minst 76 poäng. Utdelas i samtliga klasser utom i klass 1-2 och 14-17.
Klass 10 Kastrat klass
För katter som uppnått 10 månaders ålder första utställningsdagen.
I övrigt samma villkor som i klass 2.
Maximal poäng
För samtliga raser är 100 poäng maximalt enligt FIFes standard.
Klass 11 Junior klass
För katter som är 6-10 månader, även här tävlar katterna inom respektive färgvariant, uppdelat på hanar och honor.
Avel och Uppfödar klass
I klasserna samlar avelskatten/uppfödaren poäng på utställda avkommor/uppfödda katter.
Klass 12 Ungdjurs klass
För katter som är 3-6 månader.
I övrigt samma villkor som i klass 11.
BIV - Bäst i variant
Utdelas till den bästa katten i respektive färgvariant, under förutsättning att minst tre katter deltar i färgvarianten, och att katten erhållit bedömningen excellent eller mer.
Finns tex 3 vuxna och 3 ungdjur, tas BIV-vuxen och BIV-ungdjur ut.
Detta gäller för okastrerade katter. De katter som är kastrerade, tävlar sinsemellan om BIV-kastrat inom respektive färgvariant.
Samma regler gäller även här, dvs att det måste finnas minst tre deltagande katter i färgvarianten.
Klass 14 Huskatt klass
För katter utan stamtavla. Katterna delas upp i långhår och korthår samt hanar och honor.
Klass 15a Senior klass
För katter mellan 7-10 år.
Klass 15b Veteran klass
För katter över 10 år.
Klass 16 Avels klass
För han och hon katter med minst 3 avkommor utställda.
Domarens Bästa katter - NOM
Varje domare tar ut sin bästa vuxna hane och hona, junior och ungdjur, kastrat hane och hona.
Dessa katter tävlar slutligen om Bästa titlar inom respektive kategori i panelen.
Klass 17 Uppfödar klass
För uppfödare ur vars uppfödning minst 5 katter, varav minst 2 ungdjur är utställda.
Best In Show - final
BOX - Bäst i motsatt kön. BIS - Best In Show. BOB - Best of the Best (alla kategorier).
 

 


Explanations


Judging grades & classes - SVERAK/FIFe

Titles
Fertile cats Neuters
Champion Premior
International Champion International Premior
Grand International Champion Grand International Premior
Europe Champion Europe Premior

 

Europe Champion certificate
CACE - is given to cats in class 3, who come up to at least 97 points. After 9 certificates from at least 6 different judges, of which at least two ar assigned abroad, the cat gets the title Europe Champion (EC).
Class 1 Europe Champion class
For cats who have gotten 9 CACE. The cats compete with each other in their respective colour variant, divided into males and females. Only unneutered cats compete in this class.
Europe Premior certificate
CAPE - is given to cats in class 4, who come up to at least 97 points. After 9 certificates from at least 6 different judges, of which at least two ar assigned abroad, the cat gets the title Europe Premior (EP).
Class 2 Europe Premior class
For cats who have gotten 9 CAPE. The cats compete with each other in their respective colour variant, divided into males and females. Only neutered cats compete in this class.
Grand International Champion certificate
CAGCIB - is given to cats in class 5, who come up to at least 96 points. After 6 certificates from at least 4 different judges, of which at least two are assigned abroad, the cat gets the title Grand International Champion (GIC).
Class 3 Grand International Champion class
For cats who have gotten 6 CAGCIB. The cats compete under the same conditions as in class 1.
Grand International Premior certificate
CAGPIB - is given to cats in class 6, who come up to at least 96 points. After 6 certificates from at least 4 different judges, of which at least two are assigned abroad, the cat gets the title Grand International Premior (GIP).
Class 4 Grand International Premior class
For cats who have gotten 6 CAGPIB. The cats compete under the same conditions as in class 2.
International Champion certificate
CACIB - is given to cats in class 7, who come up to at least 95 points. After 3 certificates from 3 different judges, of which at least one is assigned abroad, the cat gets the title International Champion (IC).
Class 5 International Champion class
For cats who have gotten 3 CACIB. The cats compete under the same conditions as in class 1.
International Premior certificate
CAPIB - is given to cats in class 8, who come up to at least 95 points. After 3 certificates from 3 different judges, of which at least one is assigned abroad, the cat gets the title International Premior (IP).
Class 6 International Premior class
For cats who have gotten 3 CAPIB. The cats compete under the same conditions as in class 2.
Champion certificate
CAC - is given to cats in class 9, who come up to at least 93 points. After 3 certificates from 3 different judges, the cat gets the title Champion (CH).
Class 7 Champion class
For cats who have gotten 3 CAC. The cats compete under the same conditions as in class 1.
Premior certificate
CAP - is given to cats in class 10, who come up to at least 93 points. After 3 certificates from 3 different judges, the cat gets the title Premior (PR).
Class 8 Premior class
For cats who have gotten 3 CAP. The cats compete under the same conditions as in class 2.
Excellent
Result given to cats who come up to at least 88 points. Excellent is given in all classes except 1-2 and 14-17.
Class 9 Open class
For cats who have reached the age of 10 months.
The cats compete under the same conditions as in class 1.
Very Good
Result given to cats who come up to at least 76 points. Excellent is given in all classes except 1-2 and 14-17.
Class 10 Neuter class
For cats who have reached the age of 10 months. The cats compete under the same conditions as in class 2.
Maximum points
For all breeds the maximum points is 100 according to the FIFe standard.
Class 11 Junior class
For cats who are 6-10 months. The cats compete divided into colour variants and males/females.
Stud/Queen and Breeder class
In these classes the stud/queen/breeder collects points from shown offspring.
Class 12 Kitten class
For cats who are 3-6 months.
The kittens compete under the same conditions as in class 11.
BOV - Best of variant
Is given to the best cat of the colour variant, on condition that there are at least 3 cats competing in the colour variant, and that the cat has got the judgement excellent or higher.
If there are 3 adults and 3 kittens attending, one BOV-adult and one BOV-kitten is given.
This is applies to unneutered cats. The neuters of the same colour variant compete to become BOV-neuter. The same rules apply here, there must be at least 3 competing cats of the variant.
Class 14 Domestic cat class
For cats without pedigree. The cats are divided into longhair and shorthair and males and females.
Class 15a Senior class
For cats aged 7-10 years
. Class 15b Veteran class
For cats over 10 years.
Class 16 Breeding class
For male and female cats with at least 3 offsprings shown.
Judge´s Best cats - NOM
Every judge nominates his/her best adult male, adult female, junior, kitten, neutered male and female for competition in the Best In Show final.
Class 17 Breeder´s class
For breeders from whom at least 5 cats, of which at least 2 in class 11/12, are shown.
Best In Show - final
BOX - Best of Opposite Sex. BIS - Best In Show. BOB - Best of the Best (all categorys).
 

Home

 

Webmaster
Copyright
© 1999-2008 Saphir Sinh's